Privacyverklaring

Gospelkoor REJOICE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Gospelkoor REJOICE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gospelkoor REJOICE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

  1. Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Gospelkoor REJOICE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Administratieve doeleinden
–          Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gospelkoor REJOICE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Naam
–          Adres
–          Woonplaats
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres
–          Geslacht
–          Geboortedatum
–          Stemsoort

Uw persoonsgegevens worden door Gospelkoor REJOICE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Gospelkoor REJOICE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite, social media en nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De schriftelijke toestemming van de betrokkene

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gospelkoor REJOICE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Naam
–          Adres
–          Woonplaats
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Gospelkoor REJOICE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de afgesproken periode op basis van de schriftelijk gegeven toestemming of tot intrekking van die toestemming.

3. Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Gospelkoor REJOICE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite en social media en nieuwsbrief dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Motivering: voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek.

Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s  te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar.

Uw persoonsgegevens worden door Gospelkoor REJOICE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende 3 jaar

Vriendelijke groet,

Algemeen Adjunct Gospelkoor REJOICE

Voor vragen : algemeenadjunct@gospelkoorrejoice.nl